avatar

Англи хэл сурах аргачлалаас

2011-3-27, 06:57

Каллан арга зүй

Хэвлэх

И-мэйл

 

"Каллан" арга гэж юу вэ?

Робин Калланы боловсруулан улмаар 1960 онд байгуулсан дэлхийн хамгийн том Англи хэлний хувийн сүргууль болох Лондон хотын Каллан сургуульд хэрэглэгддэг Англи хэлийг бусад аргуудаас 4 дахин хурдан сургах арга бөгөөд Англи хэлний TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE ESOL зэрэг бүх төрлийн шалгалтанд суралцагчдыг бэлтгэхэд тохиромжтой, хэл сурах шулуун арга юм. Тухайлбал олон улсад нэр хүндтэй Кембрижийн урьдчилсан сертификатийн хэмжээнд 6 сар, Кембрижийн I сертификатийн хэмжээнд 11 сарын хугаца...
avatar

Оюутны үйлчилгээнд зориулав

2011-3-27, 06:55

Зарим судлаачид суралцагчид хэн нэгэнд зааж чадаж байх юм бол тухайн сэдвийг сайн сурсан байна гэж үздэг.


Сурах, сургахыг хослуулах аргазүй нь оролцогчдод тухайн зүйлийг сайн сурах боломж олгохын зэрэгцээ бусдад заах нөөц бололцоотой болгодог.
Энэ хэсэгт тухайн сэдвийг судлахын зэрэгцээ бусдад заах замаар идэвхжүүлэх практик аргуудыг та бүхэнд танилцуулж байна.
Түүнчлэн сургагч багш та боломжтой үедээ суралцагчдаараа хичээл заалган өөрийн туслагчаа болгон тэднийг сургалтад идэвхитэй оролцуулж сургахад тань тус болно гэдэгт найдаж байна.

Хэсэг бүлгээрээ санал солилцох

Товч агуулга
Д...

avatar

Оюутны үйлчилгээнд зориулав

2011-3-27, 06:55

Зарим судлаачид суралцагчид хэн нэгэнд зааж чадаж байх юм бол тухайн сэдвийг сайн сурсан байна гэж үздэг.


Сурах, сургахыг хослуулах аргазүй нь оролцогчдод тухайн зүйлийг сайн сурах боломж олгохын зэрэгцээ бусдад заах нөөц бололцоотой болгодог.
Энэ хэсэгт тухайн сэдвийг судлахын зэрэгцээ бусдад заах замаар идэвхжүүлэх практик аргуудыг та бүхэнд танилцуулж байна.
Түүнчлэн сургагч багш та боломжтой үедээ суралцагчдаараа хичээл заалган өөрийн туслагчаа болгон тэднийг сургалтад идэвхитэй оролцуулж сургахад тань тус болно гэдэгт найдаж байна.

Хэсэг бүлгээрээ санал солилцох

Товч агуулга
Д...

idiomatic-dormant